Strona główna / Przedszkole nr 191 /Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 01.07. 2017r

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godz. 8.00-13.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz.6.00-8.00 oraz od 13.00-17.00 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Stawka za wyżywienie wynosi 7 zł/ dzień pobytu.

Opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola należy uiszczać w formie przelewu na dwa odrębne konta do 15 dnia każdego miesiąca.

Za pobyt na numer konta:
02 1020 4027 0000 1902 1263 9441

Za wyżywienie na numer konta:
90 1020 4027 0000 1802 1263 9458

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka.

Kwity opłat wydawane są na początku miesiąca przez nauczycieli w grupach.

Odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu zwracane są w kolejnym miesiącu.

Zmiana godzin pobytu możliwa jest tylko wyłącznie w formie pisemnej (aneks do porozumienia) od pierwszego każdego miesiąca.

Opłaty o których mowa dotyczą dzieci w wieku do 5 lat.

Powołując się na uchwałę nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r w sprawie określania czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Ulgi w opłatach:

Opłata za pobyt w przedszkolu może zostać obniżona o 50%, gdy z usług przedszkola korzysta:
– drugie dziecko z tej samej rodziny
– dziecko, na które przyznawany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

Nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku gdy:
– dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
– z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
– do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny
– rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

Powołując się na uchwałę nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.