Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Gospodarek.
 • E-mail: sp15@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61-823-44-61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu
 • Adres: os. Jana III Sobieskiego 105
  60-688 Poznań
 • E-mail: sp15@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61-823-44-61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej znajdują się schody – brak jednak windy/platformy podjazdowej, znajduje się ona od strony wejścia do przedszkola. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy, jednak wewnątrz nie znajdują się rozwiązania architektoniczne umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych pięter. Do budynku można wejść z psem asystującym. W placówce nie ma możlwiości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niesłyszących i niewidomych.