Strona główna / Przedszkole nr 191 /Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 01. stycznia 2020r.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godz. 8.00-13.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz.6.00-8.00 oraz od 13.00-17.00 wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Stawka za wyżywienie wynosi 12 zł/ dzień pobytu.

Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą i numerami kont na rachunku.

Konta zostały wygenerowane dla każdego dziecka indywidualnie.

W tytule przelewu -prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka/grupa/miesiąc za który dokonywana jest płatność

Odbiorca przelewu– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Kwity opłat wydawane są na początku miesiąca przez nauczycieli w grupach.

Zmiana godzin pobytu możliwa jest tylko wyłącznie w formie pisemnej (aneks do porozumienia) od pierwszego każdego miesiąca.

Opłaty o których mowa dotyczą dzieci w wieku do 5 lat.

 

UCHWAŁA NR XV/237/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 lipca 2019 r.

 

w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996) uchwala się, co następuje:
§1
W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
§2
Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.
§3
Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§4
1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:
1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;
2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:
1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;
2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);
3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;
4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;
5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§6
Traci moc uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§7
Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz