Zawieszenie zajęć – informacje

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty Miasta Poznania Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 zawiesza zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w okresie od 11 marca do 10 kwietnia 2020r. Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki. Ponadto informuję, że Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2019 r.poz. 645 i1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Informuję również, że w związku z trwającą rekrutacją do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – szkoła jest codziennie otwarta od godz. 8.00 do 14.00 i przyjmowane są wnioski rekrutacyjne.Proszę śledzić informacje na stronie Zespołu. Będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach.

 

Z poważaniem

Krystyna Hakowska

Udostępnij