Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy

Szanowni Państwo,
poniżej umieszczamy druk POTWIERDZENIA WOLI zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej,

który należy wypełnić i przesłać w formie skanu na adres e-mailowy sp15@poznan.interklasa.pl lub można też potwierdzić wolę elektronicznie w systemie Nabór (instrukcja dostępna na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty ) do dnia 24 czerwca 2020 r. Potwierdzenie woli dotyczy tylko rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które zostały przyjęte do naszej szkoły jako placówki spoza obwodu (na podstawie złożonego wniosku). Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli.

Udostępnij