Regulamin konkursu bibliotecznego „Zostań autorem legendy”

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

„Zostań autorem legendy”

Zapraszamy do udziału w konkursie bibliotecznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych!

Adresat konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII-VIII.

Cele konkursu

 • Popularyzacja literatury polskiej
 • Propagowanie wiedzy o Polsce i kulturze narodu polskiego
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • Rozwijanie wrażliwości twórczej
 • Promowanie działań biblioteki szkolnej

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na napisaniu legendy o Piątkowie.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
 • Biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych
 • Tekst musi być napisany samodzielnie
 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace wyłącznie autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, które nie były nigdzie publikowane
 • Prace powinny byś napisane komputerowo i wydrukowane na papierze A4
 • Praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy

Termin oddawania prac do biblioteki szkolnej

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 października 2021 r.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Ocena prac

Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę: pomysłowość i oryginalność, poprawność językową, zgodność z tematem, samodzielność.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy przy drzwiach do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

Organizatorzy: Anna Szutowicz-Irten i Ewa Janas (biblioteka ZSP nr 6 w Poznaniu).

Udostępnij