Regulamin konkursu bibliotecznego „Dokończ baśń”

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

„Dokończ baśń”

Zapraszamy do udziału w konkursie bibliotecznym zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych!

Adresat konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI.

Cele konkursu

  • Popularyzacja baśni
  • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
  • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej
  • Promowanie biblioteki w środowisku szkolnym

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na dopisaniu zakończenia do baśni pt. „Dzielny krawczyk”. Tekst baśni należy pobrać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki.

Warunki uczestnictwa w konkursie

  • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę
  • Biblioteka nie przyjmuje prac zbiorowych
  • Tekst musi być napisany samodzielnie
  • Do konkursu mogą być zgłaszane prace wyłącznie autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, które nie były nigdzie publikowane
  • Prace powinny byś napisane komputerowo i wydrukowane na papierze A4
  • Praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy

Termin oddawania prac do biblioteki szkolnej

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 października 2021 r.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).

Ocena prac

Przy ocenie komisja będzie brać pod uwagę: pomysłowość i oryginalność, poprawność językową, zgodność z tematem, samodzielność.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy przy drzwiach do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.

Organizatorzy: Anna Szutowicz-Irten i Ewa Janas (biblioteka ZSP nr 6 w Poznaniu).

Udostępnij